Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o, 56-300 Milicz, Rynek 21, tel/fax 71- 38-40-987, NIP 916 13 54 050.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży:
Pisemne oferty należy składać w siedzibie sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 roku.

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku:
Składniki majątku będącego przedmiotem sprzedaży można oglądać na terenie Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29, w dniach 16.04.-29.04.2019r. w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr 71/ 385 35 52.

 

4. Rodzaj, typ, rok produkcji i cena minimalna sprzedawanych składników majątku:
a/ samochód ciężarowy: Fiat DUCATO typu Doka, brygadówka, 3,5 DMC, wymiary paki: 290 cm/200 cm, poj. silnika: 2,2 turbodiesel, moc: 74 KW, nr rej. DMI 06483, rok produkcji 2008, przebieg: 146.000 km. Wyposażenie: elektryczne szyby, elektryczne lusterka, radio. Cena minimalna: 26.000,00 zł netto – 31.980,00 zł brutto.

5. Oferta zakupu powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę /firmę/ i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP,
b/ cenę za składnik majątku objętego sprzedażą nie niższą niż cena minimalna,
c/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
a/ ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o. o, 56-300 Milicz, Rynek 21,
b/ na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta na zakup majątku”,
c/ pisemne oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00- 14.00, nie później niż do dnia 29.04.2019 r do godz.14.00. w siedzibie sprzedającego.

7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a/ została złożona po wyznaczonym terminie,
b/ jest niekompletna lub nieczytelna, nie zawiera ceny, zawiera cenę niższą niż minimalna,
c/ o odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8. Inne informacje:
a/ przedmiot, o którym mowa w ogłoszeniu stanowi własność PGK „Dolina Baryczy” sp. z o. o, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten składnik majątku ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
b/ wystawienie faktury Vat nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia procedury sprzedaży.

9. Wybór oferty:
a/ wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątku zaoferowany do sprzedaży.

10. Sposób zapłaty i wydanie przedmiotu sprzedaży:
a/ nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury Vat przelewem na konto sprzedającego: 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, b/ wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę, na podstawie protokołu odbioru.

11. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi kupujący.

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak