Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 21, 56-300 Milicz informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 21, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-54-050, REGON: 020286417, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wrocław – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy - 58 605 000,00 zł, tel. 71 38 40 987, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Dane osobowe Klienta są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 1-3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. Rynek 21 56-300 Milicz przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcą danych będzie PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu. Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem:

Archivio sp. z o.o., Annopol 4a, 03-236 Warszawa oraz Zakład Usług Komunalnych Osiedle 35, 56-300 Milicz.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.

 

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak